;

Renta Easy

Adsorptiokuivain 120-150 m³/h

Tekniset tiedot
25,00 € / 1. päivä
20,00 € / päivä[7]

398,00 € / kk

31,00 € / 1. päivä
24,80 € / päivä[7]

493,52 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m