;

Renta Easy

Adsorptiokuivain 300 m³/h

Tekniset tiedot
31,25 € / 1. päivä
25,00 € / päivä[7]

498,00 € / kk

38,75 € / 1. päivä
31,00 € / päivä[7]

617,52 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m