;

Renta Easy

Aksiaalipuhallin alle 3000 m3/h

Tekniset tiedot
12,75 € / 1. päivä
10,25 € / päivä[5]

205,00 € / kk

15,81 € / 1. päivä
12,71 € / päivä[5]

254,20 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m