;

Renta Easy

Asfalttileikkuri

Tekniset tiedot
122,50 € / 1. päivä
98,00 € / päivä[5]

1 489,00 € / kk

151,90 € / 1. päivä
121,52 € / päivä[5]

1 846,36 € / kk