;

Renta Easy

Betonilattianjyrsin 230 V / 400 V, 200 mm

Tekniset tiedot
161,25 € / 1. päivä
129,00 € / päivä[5]

1 935,00 € / kk

199,95 € / 1. päivä
159,96 € / päivä[5]

2 399,40 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m