;

Renta Easy

Infrapuna tasokuivain iso

Tekniset tiedot
18,75 € / 1. päivä
15,00 € / päivä[7]

298,00 € / kk

23,25 € / 1. päivä
18,60 € / päivä[7]

369,52 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m