;

Renta Easy

Kattoporausteline

Tekniset tiedot
6,00 € / 1. päivä
4,80 € / päivä[5]

72,00 € / kk

7,44 € / 1. päivä
5,95 € / päivä[5]

89,28 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m