;

Renta Easy

Kosteudenerotin max. 30 l

Tekniset tiedot
27,50 € / 1. päivä
22,00 € / päivä[7]

440,00 € / kk

34,10 € / 1. päivä
27,28 € / päivä[7]

545,60 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m