;

Renta Easy

Kosteudenerotin max. 65 l

Tekniset tiedot
35,00 € / 1. päivä
28,00 € / päivä[7]

560,00 € / kk

43,40 € / 1. päivä
34,72 € / päivä[7]

694,40 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m