;

Renta Easy

Kuumavesipesuri

Tekniset tiedot
tarjous / 1. päivä €
tarjous / päivä[5] €

tarjous / kuukausi €

tarjous / 1. päivä €
tarjous / päivä[5] €

tarjous / kuukausi €

Tarvikkeet

Jatkojohto 16 A / 400 V 10 m

Jatkojohto 16 A / 400 V 20 m