;

Renta Easy

Lämpöpuhallin 2-3 kW, 230 V

Tekniset tiedot
6,25 € / 1. päivä
5,00 € / päivä[7]

49,00 € / kk

7,75 € / 1. päivä
6,20 € / päivä[7]

60,76 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m