;

Renta Easy

Led valonheitin 100 W

Tekniset tiedot
4,19 € / 1. päivä
3,35 € / päivä[7]

36,75 € / kk

5,19 € / 1. päivä
4,15 € / päivä[7]

45,57 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jalusta valonheittimelle, alle 2,5m