;

Renta Easy

Led valonheitin 200 W

Tekniset tiedot
15,13 € / 1. päivä
12,10 € / päivä[7]

135,45 € / kk

18,76 € / 1. päivä
15,00 € / päivä[7]

167,96 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jalusta valonheittimelle, alle 2,5m