;

Renta Easy

Led valonheitin 500 W

Tekniset tiedot
25,00 € / 1. päivä
19,50 € / päivä[7]

195,00 € / kk

31,00 € / 1. päivä
24,18 € / päivä[7]

241,80 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jalusta valonheittimelle, alle 2,5m