;

Renta Easy

Muovimaton hitsauslaite

Tekniset tiedot
36,25 € / 1. päivä
29,00 € / päivä[5]

449,00 € / kk

44,95 € / 1. päivä
35,96 € / päivä[5]

556,76 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m