;

Renta Easy

Nauhahiomakone 230 V

Tekniset tiedot
12,50 € / 1. päivä
10,00 € / päivä[5]

150,00 € / kk

15,50 € / 1. päivä
12,40 € / päivä[5]

186,00 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m