;

Renta Easy

Parketinhiomakone 230 V

Tekniset tiedot
65,00 € / 1. päivä
52,00 € / päivä[5]

778,00 € / kk

80,60 € / 1. päivä
64,48 € / päivä[5]

964,72 € / kk