;

Renta Easy

Piikkauskone 800-1200 W

Tekniset tiedot
22,50 € / 1. päivä
18,00 € / päivä[5]

268,00 € / kk

27,90 € / 1. päivä
22,32 € / päivä[5]

332,32 € / kk

Tarvikkeet

Piikkauskoneen piikki

Piikkauskoneen taltta

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m