;

Renta Easy

Poravasara 800-1000 W

Tekniset tiedot
18,75 € / 1. päivä
15,00 € / päivä[5]

239,00 € / kk

23,25 € / 1. päivä
18,60 € / päivä[5]

296,36 € / kk