;

Renta Easy

Poravasara 800-1000 W

Tekniset tiedot
18,75 € / 1. päivä
15,00 € / päivä[5]

239,00 € / kk

23,25 € / 1. päivä
18,60 € / päivä[5]

296,36 € / kk

Tarvikkeet

Kovametallipora 19-25 mm

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Kattoporausteline

Kovametallipora 36-50 mm

Piikkauskoneen taltta

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Kovametallipora 26-35 mm

Kovametallipora 5-11 mm

Piikkauskoneen piikki

Kovametallipora 12-18 mm