;

Renta Easy

Roudansulattaja 3,3 kw, 230 v

Tekniset tiedot
19,00 € / 1. päivä
15,20 € / päivä[7]

304,00 € / kk

23,56 € / 1. päivä
18,85 € / päivä[7]

376,96 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m