;

Renta Easy

Roudansulatusmatto 1x3 m, 230 V

Tekniset tiedot
12,50 € / 1. päivä
10,00 € / päivä[7]

220,00 € / kk

15,50 € / 1. päivä
12,40 € / päivä[7]

272,80 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m