;

Renta Easy

Simpukkapuhallin alle 3000 m3/h

Tekniset tiedot
11,25 € / 1. päivä
9,00 € / päivä[7]

180,00 € / kk

13,95 € / 1. päivä
11,16 € / päivä[7]

223,20 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m