;

Renta Easy

Simpukkapuhallin yli 3000 m3/h

Tekniset tiedot
15,00 € / 1. päivä
12,00 € / päivä[7]

240,00 € / kk

18,60 € / 1. päivä
14,88 € / päivä[7]

297,60 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m