;

Renta Easy

Tiilisaha 230 V / 400 V

Tekniset tiedot
37,50 € / 1. päivä
30,00 € / päivä[5]

450,00 € / kk

46,50 € / 1. päivä
37,20 € / päivä[5]

558,00 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m