;

Renta Easy

Uppokuumennin 2 kW, 230 V

Tekniset tiedot
10,00 € / 1. päivä
8,00 € / päivä[7]

120,00 € / kk

12,40 € / 1. päivä
9,92 € / päivä[7]

148,80 € / kk

Tarvikkeet

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 10 m

Jatkojohto 10/16 A / 230 V 20 m